Skip to main content

Algemene voorwaarden BOA OPLEIDINGEN

Algemene Voorwaarden voor opleidingen verzorgd door MB-ALL Opleidingscentrum B.V., opgericht op 20 maart 2023, vastgesteld door directie MB-ALL op 23 maart 2023. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen MB-ALL en de opdrachtgever of bij bevestiging van inschrijving door individuele deelnemer.

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

MB-ALL:
MB-ALL Opleidingen

Directie:
De directie van MB-ALL

Opdrachtgever:
Degene die MB-ALL de opdracht heeft gegeven van een bepaalde dienst of product;

Opdracht:
De specifieke schriftelijke opdracht tot de levering van een bepaalde dienst of product;

Brochure:
de uitgaven van MB-ALL waarin de door MB-ALL aangeboden opleidingen, trainingen, workshops, talentprogramma’s en overige ontwikkelinterventies staan beschreven.

Product:
Lesmaterialen ten behoeve van de diverse opleidingen van MB-ALL.

Maatwerkopleiding:
Een opleiding die specifiek voor een opdrachtgever of een aantal opdrachtgevers wordt samengesteld.

Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen MB-ALL en een opdrachtgever tot het verlenen van een dienst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van de opleidings-en ontwikkeldiensten van MB-ALL.

2.Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Zo’n afwijking geldt uitsluitend voor de opleiding waarop die overeenkomst betrekking heeft. Aan een dergelijke afwijking kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van in de toekomst bij MB-ALL te volgen of andere opleidingsdiensten.

3.Eventuele toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd of waarnaar de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 De totstandkoming van overeenkomsten

1.Overeenkomsten kunnen tot stand komen door:
a. De schriftelijke acceptatie door een opdrachtgever naar aanleiding van een offerte uitgebracht door MB-ALL.
b. Het geven van een opdracht aan MB-ALL, gevolgd door een schriftelijke acceptatie daarvan door MB-ALL.
c. De inschrijving voor een opleiding door een opdrachtgever, gevolgd door een bevestiging van inschrijving door MB-ALL.
d. Een door de opdrachtgever en MB-ALL ondertekende overeenkomst.

2.Door acceptatie van een offerte, ondertekening van een overeenkomst, door het geven van een opdracht of het doen van een bestelling, verklaart de opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Garantie

1. MB-ALL garandeert:
a. Dat ter zake van de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers de door haar te verlenen diensten op vakbekwame wijze binnen de overeengekomen termijn zullen worden uitgevoerd.
b. Dat de door MB-ALL verleende diensten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties en in overeenstemming met eventueel daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.
c. Dat er bekwamen en ervaren docenten worden ingezet, bij ziekte/onvoorziene omstandigheden er een vervanger wordt geregeld. Mocht dit ondanks deze inzet niet lukken, dan is MB-ALL gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een vervangende datum(s) van de te verzorgen opleiding te plannen.

Artikel 5 Opleidingsresultaat

1.MB-ALL kan niet garanderen dat door het volgen van een opleiding voldoende kennis en vaardigheden zullen worden verworven. Het resultaat is afhankelijk van de capaciteiten, kennis, inzicht en inzet van de deelnemer en het deelgenomen hebben aan de aangeboden activiteiten.

2.Indien een opleiding wordt afgesloten met een examen en de deelnemer voldoet aan de gestelde exameneisen, dan wordt een certificaat of getuigschrift opgestuurd maar het woonadres van de deelnemer.

Bijzondere bepalingen over opleidingen in opdracht van een opdrachtgever

Artikel 6 Inhoud opleiding

1.Een opleiding in opdracht van een opdrachtgever wordt, tenzij anders is overeengekomen, verzorgd conform hetgeen is aangegeven in de offerte of op de beschrijving daarvan in een daartoe strekkende specifieke brochure. De opdrachtgever waarmee een overeenkomst wordt aangegaan verklaart zich hiermee door het aangaan van de overeenkomst akkoord.

2.Bij overeenkomst met een opdrachtgever kunnen afwijkingen worden afgesproken van de standaardopleiding zoals die is beschreven in de brochure of de zogeheten maatwerkopleidingen. De wijze waarop den de voorwaarden waaronder standaard-plus-opleidingen en maatwerkopleidingen worden geleverd, worden aangegeven in een overeenkomst.

Artikel 7 Inschrijving

1.Opdrachtgevers doen bij inschrijving voor een opleiding opgave van de namen, geboortedata, adressen, woonplaatsen en functies van de deelnemers, alsmede het adres waarheen facturen kunnen worden verzonden. Indien voor deelname aan een opleiding voorwaarden zijn gesteld, wordt daarbij verklaard dat de betreffende deelnemer aan deze voorwaarden voldoet. MB-ALL kan verificatie hiervan verzoeken bij de betreffende opdrachtgever en bij gebreke hiervan of te late berichtgeving hierover een inschrijving weigeren of intrekken.

2.Onder overeenkomstige toepassing van het vorige lid kan een opdrachtgever, uiterlijk op de dag van aanvang van de opleiding een plaatsvervanger aanmelden.

Artikel 8 Annulering en niet verschijnen deelnemers

 1. Bij annulering door een opdrachtgever dan wel bij het niet verschijnen van opgegeven deelnemer/deelnemers voor een opleiding, is verschuldigd een percentage van:
  a. Tot 3 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos o.b.v. schriftelijke annulering.
  b. Bij annulering tussen 3-1 week voor aanvang van de opleiding is 50% van opleidingskosten verschuldigd.
  c. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding, dan wel bij het niet verschijnen van de deelnemer/deelnemers is 100%, van het opleidingsbedrag verschuldigd.

Bijzondere bepalingen over opleidingen in opdracht van individuen

Artikel 9 Inschrijving

 1. Inschrijvingen voor opleidingen van individuen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Inschrijvingen van individuen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 3. Indien voor deelname aan een opleiding bijzondere voorwaarden zijn gesteld, verklaart de betreffende cursist dat hij of zij aan deze voorwaarden voldoet en toont dit ten genoegen van MB-ALL aan. Desgewenst is MB-ALL bevoegd navraag te doen bij de werkgever van de cursist. Bij gebreke van voldoende verificatie weigert MB-ALL de inschrijving.

Artikel 10 Annulering en niet verschijnen cursist/cursisten

 1. Bij annulering door een individu voor een opleiding waarvoor deze zichzelf heeft ingeschreven, dan wel bij het niet verschijnen, is deze verschuldigd een percentage van de overeengekomen vergoeding:
  a. Tot 3 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos.
  b. Bij annulering minder dan 3 weken voor startdatum van de opleiding, dan wel bij niet verschijnen van de cursist/cursisten: 100%, inclusief kosten van arrangement.
  c. Om als particulier gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de cursist binnen 14 dagen na inschrijving doch uiterlijk voor aanvang van de cursus via een ondubbelzinnige verklaring (via post of e-mail) MB-ALL op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Eventuele (aan-)betalingen ontvangt u niet later dan binnen 14 dagen nadat MB-ALL op de hoogte is gesteld van de herroeping.

Overige bepalingen

Artikel 11 Betaling vergoedingen

 1. Betaling van de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgevers vindt plaats aan de hand van de door MB-ALL in te dienen factuur/facturen.
 2. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. De opleidingskosten dienen stipt te worden voldaan. Door de enkele overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de opdrachtgever in gebreke en wordt deze wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde bedrag. MB-ALL zal de opdrachtgever éénmalig een aanmaning zenden. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de opdrachtgever ook alle door MB-ALL te maken buitengerechtelijke kosten aan MB-ALL vergoeden. De incassokosten bedragen ten minsten 15% (vijftien procent) van het verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever in gebreke is de overeengekomen vergoeding te voldoen kan MB-ALL de deelnemer van deelname aan cursussen uitsluiten.

Artikel 12 Geheimhouding

Opdrachtgevers verbinden zich tot geheimhouding en verplichten zich de nodige maatregelen te treffen teneinde van deelnemers die in hun opdracht een opleiding volgen, geheimhouding te garanderen omtrent al hetgeen hun in verband met en tijdens de opleiding vertrouwelijk is meegedeeld, of waarvan zij de vertrouwelijkheid kunnen begrijpen. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtgevers en deelnemers zullen de intellectuele eigendomsrechten op materiaal dat in het kader van een opleiding wordt gebruikt eerbiedigen, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst. Het cursusmateriaal mag niet ten behoeve van derden worden gebruikt of gekopieerd of voor opleidingsdoeleinden worden gebruikt. Deze bepaling blijft na beëindiging van de overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 14 Vrijwaring van aanspraken van derden

 1. Opdrachtgevers vrijwaren MB-ALL voor aanspraken van derden ter zake schade welke de derde lijdt als gevolg van gedragingen tijdens of in verband met de opleiding van henzelf of van een deelnemer die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever een opleiding volgt.
 2. Onder derden worden tevens begrepen andere contractpartijen en mededeelnemers.
 3. De in de vorige leden omschreven vrijwaring heeft een onbeperkte duur.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. MB-ALL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. Deze aansprakelijkheidsbeperking betreft tevens de aansprakelijkheid voor indirecte schade veroorzaakt door hulppersonen of hulpzaken waarvan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt.
 2. Een eventueel door MB-ALL aan de andere contractpartij te betalen vergoeding voor schade zal nimmer meer bedragen dan de schade welke is gedekt onder de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van MB-ALL, in welke polis MB-ALL desgevraagd inzage zal verschaffen.
 3. Voor alle schade toegebracht door een deelnemer, niet zijnde de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Artikel 16 Annulering door MB-ALL

MB-ALL is gerechtigd een opleiding tot drie weken voor de geplande aanvang te annuleren indien er op dat moment niet de minimaal vereiste aanmeldingen zijn. De door de opdrachtgever reeds betaalde gelden worden dan gerestitueerd.

Artikel 17 Ontbinding

 1. MB-ALL is gerechtigd om, zonder enig recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  a. de opdrachtgever de facturen niet tijdig betaalt, onverminderd het recht van MB-ALL op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
  b. de geheimhoudingsplicht of de intellectuele eigendomsrechten niet worden eerbiedigt, een en ander onverminderd het recht van MB-ALL op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en het recht op schadevergoeding wegens gepleegde inbreuk.
 2. De opdrachtgever is gerechtigd om, zonder enig recht op schadevergoeding voor MB-ALL de overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de overeengekomen dienst niet wordt geleverd op het overeengekomen tijdstip. In dit geval is er geen verplichting tot het betalen van een schadevergoeding door MB-ALL, doch worden reeds door de opdrachtgever betaalde vergoedingen gerestitueerd. Het recht op ontbinding vervalt indien de opdrachtgever een alternatief tijdstip van aanvang van de opleiding accepteert.

Artikel 18 Jurisdictie

Op alle overeenkomsten tussen MB-ALL en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Klachten/geschillen kunnen binnen 4 weken na de gebeurtenis schriftelijk en/of digitaal worden ingediend bij de secretaris van de Klachtencommissie:

MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM B.V. t.a.v.
Klachtencommissie
Computerweg 6
3542 DR UTRECHT
e-mail:[email protected]

Artikel 19 Depot

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.