Skip to main content

Klachtenregeling

Klachtenregeling MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM bv., hierna te noemen “MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM”, gevestigd aan de Computerweg 6, 3542 DR te Utrecht. Telefoon 0031 346583070, email [email protected] website www.mball.nl
Inschrijving kamer van koophandel onder nummer 89627202 MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM is vertegenwoordigd door de heer R. Scharink.

Overwegende

Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een training en opleiding kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de trainer/opleider/adviseur of de directie van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deelnemer: Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een training of opleiding van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.
Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de uitvoering van een training of opleiding, gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
Klachtencommissie: De klachtencommissie van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM inzake trainingen of opleidingen.
Directie: de heer R. Scharink en mevrouw P.J. van der Weijde-Dam
Training en opleiding: De training en opleiding of enige andere bijeenkomst die door of namens MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM wordt aangeboden of georganiseerd.
Trainer/opleider/adviseur: De persoon die in opdracht van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM de training en opleiding uitvoert. Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2. Ontvankelijkheid

 1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de training of opleiding, een schriftelijke klacht over de uitvoering van de training of opleiding indienen bij de Klachtencommissie.
 2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3. Samenstelling van de Klachtencommissie

 1. De Klachtencommissie bestaat uit: een voorzitter en een secretaris van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM en een lid dat als deelnemer ervaring heeft met een training of opleiding van MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM. De leden van de Klachtencommissie worden voor een termijn van 5 jaar benoemd door de directie. Daarna is herbenoeming mogelijk voor dezelfde termijn.

Artikel 4. Samenstelling klachtencommissie

Voor een juiste behandeling van een klacht heeft MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM een klachtencommissie aangesteld.
Deze commissie bestaat uit drie personen:

 1. de voorzitter, Petra van der Weijde-Dam, Directeur MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM
 2. de secretaris, Kitty Koot, Opleidingscoördinator MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM
 3. een algemeen bestuurslid, Gabriëlla van Bruggen

Artikel 5. Taak van de Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een bindend advies aan de directie.

Artikel 6. Klachtprocedure

 1. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de voorzitter de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
 2. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende trainer/opleider/adviseur schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.
 3. Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.
 4. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur op de klacht zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager, de betrokken trainer/opleider/adviseur en zo nodig de directie. Zo mogelijk worden de klager, de betrokken trainer/opleider/adviseur en zo nodig de directie in elkaars aanwezigheid gehoord. Voor het houden van een zitting is vereist, dat minimaal twee leden van de Klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.
 5. De Klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen en kan daartoe deskundigen inschakelen en uitnodigen voor de hoorzitting. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 6. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: de namen en de functie van de aanwezigen en een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 7. Indien van een klacht

Een klacht dient binnen vier weken na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk en/of digitaal ingediend worden bij de secretaris van de Klachtencommissie:
MB-ALL OPLEIDINGSCENTRUM bv, t.a.v. Klachtencommissie Computerweg 6
3542 DR UTRECHT
E-mail: [email protected]

De brief of e-mail bevat tenminste

 • Naam en het adres van de indiener
 • Dagtekening
 • Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht
 • De naam van de persoon op wiens gedraging de klacht van toepassing is
 • Naam van de klager

Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht.
Aan degene(n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtenbrief.

Artikel 8. Het oordeel van de Klachtencommissie

 1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk bindend advies aan de directie.
 2. De Klachtencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan de directie en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur.
 3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
 4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur schriftelijk bekend.
 5. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de Rechtbank ‘s Gravenhage, dan wel bij de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.

Artikel 9. Reactie directie

 1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directie zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend.
 2. De directie zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur.
 3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur.